NJPW New Japan Cup 2017 Results March 15, 2017

Here are the results from NJPW New Japan Cup event held on March 15, 2017

El Desperado & Taka Michinoku vs. Hirawi Kawato & Tiger Mask
Tag Team match
Winners: El Desperado & Taka Michinoku

Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Jushin Thunder Liger & Tomoyuki Oka
Tag Team match
Winners: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima

Tama Tonga & Tanga Loa vs. Katsuya Kitamura & Yuji Nagata
Tag Team match
Winners: Tama Tonga & Tanga Loa

Gedo, Hirooki Goto, Jado & Toru Yano vs. Minoru Suzuki, Taichi, Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru
8-Man Tag Team match
Winners: Gedo, Hirooki Goto, Jado & Toru Yano

BUSHI, EVIL, Hiromi Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito vs. David Finlay, Hiroshi Tanahashi, KUSHIDA, Michael Elgin & Tyusuke Taguchi
10-Man Tag Team match
Winners: BUSHI, EVIL, Hiromi Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito

Katsuyori Shibata vs. Juice Robinson
Second Round New Japan Cup 2017
Winner: Katsuyori Shibata

Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Yoshi-Hashi vs. Bad Luck Fale, Kenny Omega & Yujiro Takahashi
Six-Man Tag Team match
Winners: Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Yoshi-Hashi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s